Helsefagarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er

- utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
- arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
- planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
- å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
- å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
- journalføring, dokumentasjon og rapportering


Personlige egenskaper
Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Formelle krav
For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, se www.sak.no.