Barne- og ungdomsarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Sentrale arbeidsoppgaver
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er

- planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
- tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
- anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
- kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
- samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
- grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Personlige egenskaper
Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Formelle krav
Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.